Lederevaluering

«Ledere som ikke overvurderer seg selv, skaper de beste resultatene gjennom sine medarbeidere.» – Linda Lai, Handelshøyskolen BI

A4563226

Det er ofte et stort sprik mellom hvordan ledere vurderer seg selv og hvordan de blir vurdert av andre. Dette gjelder spesielt evnen til å kommunisere godt, motivere og støtte medarbeiderne, samt det å bli sett på som en etisk god leder. Her ligger lederes egne vurderinger av seg selv i snitt høyere enn medarbeidernes.

En god leder har høy selvbevissthet

Godt samsvar mellom egne og andre vurderinger tyder på høy selvbevissthet, det vil si god evne til å se hvordan man fremstår ovenfor andre. Høy selvbevissthet gir et godt grunnlag for læring og utvikling som leder.

Vi i KGF har 15 års erfaring i å bistå kunder med gjennomføring av 360-graders lederevaluering, enten som del av lederutviklingsprogrammer eller i en coachingprosess. Dette er et glimrende verktøy for å bevisstgjøre og styrke den enkeltes lederkompetanse fordi lederen får konkrete tilbakemeldinger på egen lederstil, egne styrker og utviklingsområder.

Siden 2004 har vi samarbeidet med selskapet Profiles International, et av verdens ledende selskaper innen evaluering. Checkpoint (CP360) er et av deres eldste og best utviklede lederverktøy. Gjennom dette nettbaserte verktøyet sammenstilles besvarelser lederen fra overordnede, sideordnede og underordnede, samt kandidaten selv.

Vi anbefaler våre kunder å benytte CP360 som utviklingsverktøy for ledere fordi:

  • Det gir mulighet til å vurdere ditt selvbilde opp mot andres oppfatning av deg
  • Det gir gode muligheter til egenutvikling da du får kjennskap til alle tilbakemeldingene som er gitt deg
  • Det danner grunnlag for et personlig utviklingsprosjekt og et langsiktig forbedringsarbeid

CP360 gir lederne mulighet til å sette fingeren på konkrete forbedringspunkter på en positiv, konkret og konstruktiv måte. Verktøyet gir deg rapporter med konkrete råd og tips til enkle endringer i adferd som du vil få nytte av i det planmessige arbeidet for å bli en bedre leder.

I korte trekk består CP360 av:

  1. Et overordnet mål om god og effektiv ledelse
  2. 8 universelle ledelseskompetanser som bygger opp under eller fører til
    god og effektiv ledelse
  3. 18 ferdighetsområder som definerer universelle ledelseskompetanser
  4. 70 individuelle vurderingsposter besvares av overordnede, sideordnede, underordnede og lederen selv

Etter at målingen er gjennomført får lederen en grundig rapport hvor disse punktene omtales og sammenlignes grundig. Det legges spesielt vekt på kritiske suksessfaktorer for god ledelse, samt forbedringsområder og potensialer. Rapporten har også en egen del som gir lederen en rekke praktiske og konkrete råd til endring av atferd og vaner – og hva som skal til for å utøve best mulig ledelse.

Organisasjonsanalyse (OLA-rapport) – der flere ledere har gjennomført 360:

I tillegg til de individuelle rapportene kan CP360 sammenstille en samlet rapport for alle lederne i organisasjonen. Rapporten sier noe om hvilke suksessfaktorer organisasjonen har innen ledelse og hvilke områder organisasjonen kan sette inn tiltak for lederforbedring og -utvikling.

KGF besitter også 360-graders lederevalueringsverktøy fra Cut-e (360° Feedback).

Vil du som vite mer om våre verktøy innen 360-lederevaluering?

Ta kontakt med Partner/Avdelingsleder Rekruttering – Bjørn Smulders - Mobil: +47 909 91 280, email: bjorn@kgf.no

Aktuelt