Arbeidsmiljøkartlegging

God arbeidsmiljøkartlegging er viktig for å definere organisasjonens utfordringer og styrker, og det er et godt verktøy for å synliggjøre tiltak som styrker kultur, miljø, samarbeid, vekst og utvikling.

A4562919

Ved arbeidsmiljøutfordringer kan vi, sammen med vårt søsterselskap Frisk HMS, bistå med arbeidsmiljøkartlegginger i alle faser: planlegging, gjennomføring, evaluering og oppfølging.

Vi kan bistå med å:

  • Utarbeide et spørsmålsbatteri
  • Analysere resultatene og utarbeide en presentasjon
  • Legge frem et resultat med fokusområder
  • Gjennomgå tiltak
  • Støtte i prosessen etter kartleggingen. Her anbefaler vi en workshop hvor ledelsen og de ansatte jobber konkret og konstruktivt med forbedringsområdene
  • Evalueringsmøte med status og effekt av tiltak

Veiledning og oppfølging:

  • Rådgivning i valg av prosess og verktøy
  • Dokumentasjon
  • Prosessveiledning og lederstøtte
  • Coaching/veiledning individuelt eller i gruppe

Vi kan tilby og legge til rette ulike arbeidsmiljøkartlegginger som baserer seg på medvirkning og ansvarliggjøring av medarbeidere:

Frisk Faktorer

Konsept som består av kartlegging av nærværsfaktorer basert på medvirkning og ansvarliggjøring.

HMS gruppesamtale

Kartlegging og risikovurdering av ulike arbeidsmiljøfaktorer som kan gi uhelse.

Etisk refleksjon / Etisk Gruppeveiledning

Kartlegging og refleksjon over ulike etiske problemstillinger som kan påvirke arbeidsmiljø og mestring, og som kan gi uhelse.

Riktig Kvalitet

Prosessmetodikk for kartlegging av viktige arbeidsmiljøfaktorer med særlig fokus på organisatoriske forhold.

Strukturert intervju

Strukturerte intervjuer for å avdekke arbeidsmiljømessige problemstillinger, forbedringspotensial eller fremmende faktorer.

Faktaundersøkelse

Metodikk i saker som omhandler anklager om mobbing, trakassering eller annen utilbørlig atferd. Baserer seg på kvalitativ forskningsmetodikk med fokus på intervju, observasjon og kildegranskning.

Vil du som vite mer om hvordan vi kan bistå med arbeidsmiljøkartlegging i deres organisasjon?

Ta kontakt med Leder Avd. Prestasjonsutvikling – Olle Indseth - Mobil: +47 901 42 060, email: olle@kgf.no

Aktuelt