Vårt kundeperspektiv og utviklingsfilosofi

A4562865

Vårt kundeperspektiv

 • Vi er kundens hjelper og sørger for å forstå kundens utfordringer, mål og behov før vi foreslår løsninger.
 • Vi integrerer virksomhetens strategier og virksomhetskritiske problemstillinger inn i våre leveranser og læringssituasjoner.
 • Vi etablerer tilbakemeldingsrutiner som grunnlag for justeringer og oppnåelse av fastsatte delmål/mål.

Vårt menneskesyn

 • Mennesket er ressursrikt og har et grunnleggende ønske om mestring og utvikling.
 • Mennesket utvikler seg positivt når det får mulighet til å påvirke og ta ansvar for egen situasjon.
 • Vi verdsetter og respekterer individuelle styrker, ulikheter og forutsetninger. Målet vårt er å bidra til vekst og tilfredshet til beste for den enkelte og gruppen.

Vårt læringssyn

 • Personlig utvikling, læring og motivasjon skapes gjennom mestringsopplevelser basert på erfaring, refleksjon, handling og samhandling.
 • Etablering av trygge rammer er avgjørende for at mennesker tør å bli utfordret på det utrygge.
 • Den beste læring skjer med definerte mål og en tydelig forventningsavklaring.

Vårt deltakersyn og krav til deltakeren

 • Deltakeren har ansvar for egen læring og utvikling.
 • Deltakeren er aktiv før, under og etter den enkelte læringssituasjonen.
 • Deltakerne lærer av hverandre og utveksler erfaringer, gir hverandre råd, veiledning og støtte i utviklingsprosessene.

Vår rolle som utviklingspartner

 • Vi bidrar til virksomhetsutvikling gjennom et bredt spekter av metoder og verktøy.
 • Vi evner å stille åpne spørsmål som skaper refleksjon, kreativitet og løsninger, som gir eierskap til egne valg.
 • Vi holder det vi lover og lover ikke mer enn vi kan holde.